Teknik

Javascript Array Methodları

28/07/2015

Sık kullanılan Array Methodları :

 • Array.prototype.concat(); İki farklı diziyi yeni bir dizi olarak birleştirmeye yarıyor.

Ör:

var a = ['a','b','c'];

var b = ['d','e','f'];

var c = a.concat(b) //c is now an an array with: ['a','b','c','d','e','f']

not: concatenate : bağlamak, birleştirmek.

 • Array.prototype.copyWithin(); Target(hedef), start(başlangıç) ve end(son) parametlerini alır.

 • Array.prototype.entries() ; Dizi içindeki her bir eleman için ona bir key üretiyor. Yani bir key ve bir değeri oluyor. Keylerde dizinin indexlerinden geliyor.

Ör:

var arr = ['a', 'b', 'c'];
var eArr = arr.entries();
console.log(eArr.next().value); // [0, 'a']

not: entries : giriş

 • Array.prototype.every(); Dizinin her bir elemanı için ilgili fonksiyonu çalıştırır. Eger fonksiyon her bir eleman icin true dönmüşse, every true doner. Eğer fonksiyon bir tanecik bir eleman icin bile olsa false dönmüşse, every false doner.

Ör:

function isDivisible(original) {

 return Array.prototype.slice.call(arguments, 1).every(function(num) {

   return original % num == 0;

 });

}
 • Array.prototype.filter(); Array elemanlarını belirtilen fonksiyon ile filtreler. Örnekte 10 dan büyük olan elemanları alarak filtrelemiş.

  function isBigEnough(value) {
   return value >= 10;
  }
  var filtered = [12, 5, 8, 130, 44].filter(isBigEnough);
  // filtered is [12, 130, 44]

   

 • Array.prototype.find();Dizi içinden istenen şartı sağlayan elemanı döndürür(bu şart da genelde daha önce yazılmış bir fonksiyonun çağırılması ile oluşturuluyor), eğer bulunamazsa undefined döndürür.

 • Array.prototype.findIndex(); Aranan elemanın indexini döndürüyor, eğer yoksa -1 verir.

 • Array.prototype.forEach(); Dizinin tüm elemanlarının tek tek ilgili fonksiyona değişken olarak aktarılmasını sağlar. Yani elimizdeki dizinin bütün elemanları için ilgili fonksiyon tek tek çalıştırılır. Ancak sonuç döndürmez (.every ile farkı da herhangi bir değer  return etmemesidir.)

 • Array.prototype.includes(); Dizinin içinde aranan elemanın olup olamaması durumuna göre boolean döndürür. Varsa true, yoksa false döner.

 • Array.prototype.join(); Dizinin içinde bulunan tüm elemanları birleştirip geri string olarak verir.
  Not: Join : ayırıcı. Bütün elemanları birleştirip tek bir string değişkene atayabiliriz mesela.

 • Array.prototype.lastIndexOf(); İstenen elemanın dizi içerisindeki son konumunu yani en son bulunduğu yerin indexini verir.

 • Array.prototype.map(); Dizi elemanlarının her biri üzerinde çağırılan fonksiyonla değişiklik yapılır ve yeni bir dizi oluşturulur.

 • Array.prototype.pop(); Dizinin son elemanını return eder ve aynı zamanda diziden siler.

 • Array.prototype.push(); Diziye yeni bir veya daha fazla eleman ekler ve dizinin yeni uzunluğunu geri döndürebilir.

 • Array.prototype.reduce(); İstenilen değeri fonksiyonun her çağırılışında dizinin elemanlarına ekler. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta eklenen yeni elemanın bir önceki seferden elde edilen toplamdaki değer olkrak her seferinde artarak değiştiğidir.
  (Bunu anlatmak çok zor! )

 • Array.prototype.reverse(); Bir array’i olduğu yerde tersine çevirir.

 • Array.prototype.shift(); Dizinin ilk elemanını siler, geri döndürür ve aynı zamanda dizinin uzunluğunu da değiştirir.

 • Array.prototype.slice(); Dizinin istenen bölümünü alır ve yeni bir dizi olarak geri döndürür.

 • Array.prototype.some(); Dizinin elemanlarının ilgili fonksiyonu ve fonksiyonun gerektirdiği niteliği sağlayıp sağlamadığını kontrol eder. Yani dizi elemanlarının her biri ilgili fonksiyon için tek tek kontrol edilir. Dizi elemanlarından bir tanesinin bile şartı sağlaması true dönmesi için yeterlidir.(every ile farkı da buradır, every() de her dizi elemanı için true dönmelidir.)

 • Array.prototype.sort(); Dizinin elemanlarını Unikod önceliğine göre sıralamasını yapar.

 • Array.prototype.splice();  Belirtilen başlangıç indexinden itibaren istenilen elemanları silip, kaldırabilir ya da değiştirebilir.

 • Array.prototype.toLocaleString(); Object, number ve date değerlerini yerel değerlere ve aynı zamanda stringe dönüştürüp yine virgülle ayırır.

 • Array.prototype.toString();  Dizinin elemanlarını stringe çevirir.

var myArray = ["asd", 2, "güli", 4, 5];
var a = myArray.toString();

console.log(a); // asd,2,güli,4,5

 

 • Array.prototype.unshift(); Dizinin başına eleman ekler ve uzunluğunu döndürür.

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.